યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | નિયામકશ્રી, ગ્રંથાલય : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | નિયામકશ્રી, ગ્રંથાલય : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

યોજનાઓ વિગતવાર

શિષ્ટ પુસ્તકોની પસંદગી યાદી

રાજયમાં જુદા જુદા વિષયો પર જે પુસ્તકો પ્રકાશિત થાય છે તેમાંથી શિષ્ટ પુસ્તકોની પસંદગી કરી તેની ત્રિમાસિક યાદીઓ તૈયાર કરી ગ્રંથાલયોને પહોંચતી કરવામાં આવે છે. આવી યાદીઓ ગ્રંથાલયોને પુસ્તક પસંદગી માટેના સ્ત્રોતની જરૂરિયાત પૂરી પાડે છે.

top