યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | નિયામકશ્રી, ગ્રંથાલય : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | નિયામકશ્રી, ગ્રંથાલય : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

યોજનાઓ વિગતવાર

ગ્રંથાલય ઓપવર્ગ

ગ્રંથાલય ખાતામાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓને ગ્રંથાલય ક્ષેત્રના આધુનિક જ્ઞાનપ્રવાહથી માહિતગાર રાખવા અને તેઓને અધિકતમ સેવા માટે કાર્યક્ષમ બનાવવા ખાતા તરફથી લગભગ દર વર્ષે ઓપવર્ગનુ આયોજન કરવામાં આવે છે.

top