ગ્રંથાલયોની યાદી | અમારા વિષે | નિયામકશ્રી, ગ્રંથાલય : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
ગ્રંથાલયોની યાદી | અમારા વિષે | નિયામકશ્રી, ગ્રંથાલય : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

ગ્રંથાલયોની યાદી

૧૦૦ વર્ષ પૂર્ણ કરેલ હોય તેવા ગ્રંથાલયોની યાદી

ક્રમ ગ્રંથાલયનું નામ જિલ્લો સ્થાપના વર્ષ
લેંગ લાયબ્રેરી ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રી અરવિંદભાઇ મણિયાર પુસ્તકાલય, રાજકોટ રાજકોટ ૧૮૫૬
હિમાભાઇ ઇન્સ્ટીટ્યુટ, અમદાવાદ અમદાવાદ ૧૮૫૭
લીલાઘર સાર્વજનિક પુસ્તકાલય, ધોળકા અમદાવાદ ૧૮૫૭
રાયચંદ દીપચંદ લાયબ્રેરી, ભરુચ ભરુચ ૧૮૫૮
સરકારી જિલ્લા પુસ્તકાલય, જુનાગઢ જુનાગઢ ૧૮૬૫
સ્ટુઅર્ટ લાયબ્રેરી ટ્રસ્ટ, ગોધરા પંચમહાલ ૧૮૬૬
બારોડેલ સાર્વજનિક પુસ્તકાલય, ધંધુકા અમદાવાદ ૧૮૬૭
મહારાઓશ્રી વિજયરાજજી સાર્વજનિક પુસ્તકાલય, ભુજ કચ્છ ૧૮૬૮
ઘી વિકટોરીયા જ્યુબિલી ઇન્સ્ટિટ્યુટ લાયબ્રેરી(ટ્રસ્ટ), પાલનપુર બનાસકાંઠા ૧૮૭૨
૧૦ પરીખ સી.કે.સાર્વજનિક પુસ્તકાલય, પેટલાદ આણંદ ૧૮૭૩
૧૧ શેઠશ્રી હરિલાલ નરોત્તમદાસ ભવાનભાઇ પુસ્તકાલય, મહુવા ભાવનગર ૧૮૭૭
૧૨ પારેખ વી.એચ.જનરલ લાયબ્રેરી, વિસનગર મહેસાણા ૧૮૭૮
૧૩ શ્રી મો.ન.અમીન સાર્વજનિક પુસ્તકાલય, વસો ખેડા ૧૪
૧૪ સાર્વજનિક રમણ પુસ્તકાલય, પ્રાંતિજ સાબરકાંઠા ૧૮૮૧
૧૫ બાર્ટન સાર્વજનિક પુસ્તકાલય, ભાવનગર ભાવનગર ૧૮૮૨
૧૬ ઘી જે.બી.પીટીટ પબ્લીક લાયબ્રેરી એન્ડ ફ્રી રીડીંગરૂમ, બીલીમોરા વલસાડ ૧૮૮૨
૧૭ સાર્વજનિક પુસ્તકાલય, પાદરા વડોદરા ૧૮૮૩
૧૮ પટેલ લલ્લુભાઇ નારાયણદાસ સાર્વજનિક પુસ્તકાલય, વાલમ મહેસાણા ૧૮૮૫
૧૯ હુડ હાઉસ લાયબ્રેરી, ઇડર, જિ. સાબરકાંઠા સાબરકાંઠા ૧૮૮૬
૨૦ દેસાઇ નાનજી ગોકુલજી અને શેઠ ઝ.હ.ગ્રંથાલય, પોરબંદર પોરબંદર ૧૮૮૬
૨૧ ધી જે.એન.પીટીટ લાયબ્રેરી, અંકલેશ્વર ભરુચ ૧૮૮૮
૨૨ શ્રી સયાજી સાર્વજનિક પુસ્તકાલય, ડભોઇ વડોદરા ૧૮૮૯
૨૩ મણીભાઇ સાર્વજનિક પુસ્તકાલય, દામનગર અમરેલી ૧૮૯૦
૨૪ શ્રીમંત ફતેહસિંહસાવ સાર્વજનિક પુસ્તકાલય, પાટણ પાટણ ૧૮૯૦
૨૫ વિક્ટોરીયા જ્યુબિલી લાયબ્રેરી, જલાલપોર નવસારી ૧૮૯૭
૨૬ અ.સૌ.ડાહીલક્ષ્મી પુસ્તકાલય, નડીયાદ ખેડા ૧૮૯૮
૨૭ શ્રી સયાજી વૈભવ સાવજનિક પુસ્તકાલય, નવસારી નવસારી ૧૮૯૮
૨૮ શ્રી સી.એસ.બુટાલા અને બ્રધરહુડ લાયબ્રેરી, મોડાસા સાબરકાંઠા ૧૯૦૦
૨૯ જાફરાબાદ કેળવણી મંડળ સંચાલિત ત્રિ. મા. લાયબ્રેરી, જાફરાબાદ અમરેલી ૧૯૦૨
૩૦ બિસ્મીલાખાનજી સાર્વજનિક પુસ્તકાલય, રાધનપુર પાટણ ૧૯૦૩
૩૧ અલોની સાર્વજનિક પુસ્તકાલય, સાવલી વડોદરા ૧૯૦૪
૩૨ શેઠ ભોગીલાલ ચકુલાલ વિદ્યાવર્ધક સાર્વજનિક પુસ્તકાલય, વડનગર મહેસાણા ૧૯૦૫
૩૩ શ્રી છગનલાલ ગલિયારા સાર્વજનિક પુસ્તકાલય, કઠોર સુરત ૧૯૦૫
૩૪ શ્રી સુર્યપુર સંસ્કૃત્ત પાઠશાળા મંડળ સંચાલિત સાર્વજનિક પુસ્તકાલય, આમલીરાન સુરત ૧૯૦૫
૩૫ સાર્વજનિક પુસ્તકાલય, પલાણા, તા.નડિયાદ, જિ.ખેડા ખેડા ૧૯૦૬
૩૬ સાર્વજનિક પુસ્તકાલય, ભાયલી વડોદરા ૧૯૦૭
૩૭ શ્રી સયાજી ગોલ્ડન જ્યુબિલી સાર્વજનિક પુસ્તકાલય, વિજાપુર મહેસાણા ૧૯૦૯
૩૮ શેઠશ્રી, એમ.આર.સાર્વજનિક પુસ્તકાલય, ઉંઝા મહેસાણા ૧૯૦૯
૩૯ શ્રી ઉમેદભાઇ સવજીભાઇ મહિલા પુસ્તકાલય, શેરથા ગાંધીનગર ૧૯૧૧
૪૦ વૈદ્ય એ.એસ.સાર્વજનિક પુસ્તકાલય, સંખેડા વડોદરા ૧૯૧૨
૪૧ શ્રી મગનભાઇ લલ્લુભાઇ સાર્વજનિક પુસ્તકાલય, સોખડા વડોદરા ૧૯૧૨
૪૨ સાર્વજનિક પુસ્તકાલય, પીજ ખેડા ૧૯૧૩
૪૩ સાર્વજનિક પુસ્તકાલય, વેડા ગાંધીનગર ૧૯૧૪
૪૪ શેઠ ગોપાલદાસ ઉકારામ સાર્વજનિક પુસ્તકાલય, સુંઢીયા મહેસાણા ૧૯૧૪
top