નજીકનું પુસ્તકાલયો શોધો | નિયામકશ્રી, ગ્રંથાલય : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
નજીકનું પુસ્તકાલયો શોધો | નિયામકશ્રી, ગ્રંથાલય : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

નજીકનું પુસ્તકાલયો શોધો

Search
મધ્યસ્થ / જિલ્લા પુસ્તકાલયોની યાદી
ક્રમ ગ્રંથાલયની કક્ષા જિલ્લો ગ્રંથાલયનું નામ / સરનામું
1 રાજ્ય મધ્યસ્થ ગ્રંથાલય ગાંધીનગર રાજ્ય મધ્યસ્થ ગ્રંથાલય, રાજ્ય ગ્રંથાલય ભવન, સેકટર-17, ગાંધીનગર
2 મધ્યવર્તી પુસ્તાકાલય વડોદરા મધ્યવર્તી પુસ્તકાલય, બેંક રોડ માંડવી, વડોદરા
3 સરકારી જિલ્લા ગ્રંથાલય અમદાવાદ સરકારી જિલ્લા પુસ્તકાલય, સરકારી કોમ્યુનીટી હોલ, ગુરૂકુળ પાસે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-380052
4 સરકારી જિલ્લા ગ્રંથાલય ખેડા સરકારી જિલ્લા પુસ્તકાલય, નડિયાદ. ર-ડી, સરદાર ભવન, મીલ રોડ, તા. નડિઆદ, જી. ખેડા
5 સરકારી જિલ્લા ગ્રંથાલય આણંદ સરકારી જિલ્લા પુસ્તકાલય, આલોઇસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના મેડા ઉપર, ચરોતર બેન્કની સામે, આણંદ.
6 સરકારી જિલ્લા ગ્રંથાલય હિંમતનગર સરકારી જિલ્લા પુસ્તકાલય, ટાવર બિલ્ડીંગ પાસે, હિંમતનગર, જી. સાબરકાંઠા
7 સરકારી જિલ્લા ગ્રંથાલય ભાવનગર સરકારી જિલ્લા પુસ્તકાલય, જશોનાથ મંદિર પાછળ, ભાવનગર.
8 સરકારી જિલ્લા ગ્રંથાલય પોરબંદર સરકારી જિલ્લા પુસ્તકાલય, ચર્તુભુજ શિવજી સંસ્કૃત પાઠશાળાના મકાનમાં, પોરબંદર
9 સરકારી જિલ્લા ગ્રંથાલય જુનાગઢ સરકારી જિલ્લા પુસ્તકાલય, સરદાર ચોક, જુનાગઢ
10 સરકારી જિલ્લા ગ્રંથાલય અમરેલી સરકારી જિલ્લા પુસ્તકાલય, ડૉ. જીવરાજ મહેતા માર્ગ, અમરેલી
11 સરકારી જિલ્લા ગ્રંથાલય મહેસાણા સરકારી જિલ્લા પુસ્તકાલય, વિસનગર રોડ, જીલ્લા પંચાયત સામે, મહેસાણા
12 સરકારી જિલ્લા ગ્રંથાલય પાટણ સરકારી જિલ્લા પુસ્તકાલય, છીંડીયા દરવાજા બહાર, છબીલા હનુમાન પાસે, પાટણ
13 સરકારી જિલ્લા ગ્રંથાલય પાલનપુર સરકારી જિલ્લા પુસ્તકાલય, ડૉ. કે. જી. ટેલરના મકાનમાં ગઠામણ દરવાજા, પાલનપુર
14 સરકારી જિલ્લા ગ્રંથાલય દાહોદ સરકારી જિલ્લા પુસ્તકાલય, આનંદભુવન કંપાઉન્ડ, ચાકલીયા રોડ, આશ્રમ રોડ, દાહોદ
15 સરકારી જિલ્લા ગ્રંથાલય ગોધરા સરકારી જિલ્લા પુસ્તકાલય, ગોધરા લાલબાગ બસસ્ટેન્ડ એ.પી. પંડયા માર્ગ, જી. પંચમહાલ
16 સરકારી જિલ્લા ગ્રંથાલય ભરૂચ સરકારી જિલ્લા પુસ્તકાલય, હોસ્ટેલ ગ્રાઉન્ડ પાછળ, રાજપૂત છાત્રાલય પાસે, સેવાશ્રમરોડ, જી. ભરૂચ.
17 સરકારી જિલ્લા ગ્રંથાલય નર્મદા/રાજપીપળા સરકારી જિલ્લા પુસ્તકાલય, કરજણ વહીવટી સંકુલ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, રાજપીપળા, જી. નર્મદા
18 સરકારી જિલ્લા ગ્રંથાલય વડોદરા સરકારી જિલ્લા પુસ્તકાલય, 58/1,અરૂણોદય સોસાયટી, સ્ટેશન રોડ, અલકાપુરી, વડોદરા
19 સરકારી જિલ્લા ગ્રંથાલય રાજકોટ સરકારી જિલ્લા પુસ્તકાલય, ગેસ્ફોર્ડ ટોકીઝ પાસે, લાખાજી રોડ, રાજકોટ
20 સરકારી જિલ્લા ગ્રંથાલય જામનગર સરકારી જિલ્લા પુસ્તકાલય, ખંભાળીયા ગેટ પાસે, તળાવની પાળ, ભુજિયા કોઠા સામે, જામનગર
21 સરકારી જિલ્લા ગ્રંથાલય સુરેન્દ્રનગર સરકારી જિલ્લા પુસ્તકાલય, લાટી પ્લોટ સામે, મહાલક્ષ્મી સીનેમા રોડ, સુરેન્દ્રનગર
22 સરકારી જિલ્લા ગ્રંથાલય ભજુ સરકારી જિલ્લા પુસ્તકાલય, બસ સ્ટેન્ડ પાસે, ભુજ
23 સરકારી જિલ્લા ગ્રંથાલય સુરત સરકારી જિલ્લા પુસ્તકાલય, જીલ્લા સેવા સદન, બ્લોક નં-2, એ-બ્લોક, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, અઠવા લાઈન્સ, સુરત
24 સરકારી જિલ્લા ગ્રંથાલય આહવા-ડાંગ સરકારી જિલ્લા પુસ્તકાલય, ડી.એસ.પી. ઓફીસ સામે, આહવા
25 સરકારી જિલ્લા ગ્રંથાલય નવસારી સરકારી જિલ્લા પુસ્તકાલય, ‘‘રંગકૃપા’’ મહાદેવભાઇ દેસાઇના મકાનમાં, નવસારી
26 સરકારી જિલ્લા ગ્રંથાલય વલસાડ સરકારી જિલ્લા પુસ્તકાલય, પ્રજાપતિ પ્રગતિ મંડળના મકાનમાં, જગન્નાથ મંદિર પાસે, છીપવાડ. વલસાડ
27 સરકારી જિલ્લા ગ્રંથાલય ગાંધીનગર સરકારી જિલ્લા પુસ્તકાલય, જીમખાના પાસે, સેકટર-21, ગાંધીનગર
28 સરકારી જિલ્લા ગ્રંથાલય તાપી – વ્યારા સરકારી જિલ્લા પુસ્તકાલય, શિવશક્તિ નગર-1 ની બાજુમાં, મુસારોડ, વ્યારા
29 સ્ટેટ આર્ટ એન્ડ કલ્ચર લાયબ્રેરી અમદાવાદ રવિશંકર રાવળ કલાભવન, આર્ટ ગેલેરી ગ્રંથાલય, લો ગાર્ડન, નવરંગપુરા, અમદાવાદ
30 મહેસાણા મહેસાણા રાજ્ય કેન્દ્રિત અનામત ગ્રંથ ભંડાર જિલ્લા પંચાયતની સામે, જિલ્લા ગ્રંથાલયના મકાનમાં, મહેસાણા
તાલુકા પુસ્તકાલયોની યાદી
ક્રમ ગ્રંથાલયની કક્ષા જિલ્લો ગ્રંથાલયનું નામ / સરનામું
1 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય અમદાવાદ/સાણંદ સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, સાણંદ શિવશંકર કોમ્પલેક્ષ, પહેલો માળ, લાટી પાસે, મુ.તા. સાણંદ, જી. અમદાવાદ
2 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય અમદાવાદ/ઘંધુકા સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, સ્ટેશન રોડ, ધંધુકા જિ. અમદાવાદ
3 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય અમદાવાદ/વિરમગામ સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, વિરમગામ એ.ડી.સી. બેન્ક સામે, વી.પી. રોડ, મુ.તા. વિરમગામ, જી. અમદાવાદ
4 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય અમદાવાદ/બાવળા સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, ધર્માદા ટ્રસ્ટના મકાનમાં, ટાવર ચોક, મુ.તા. બાવળા, જી. અમદાવાદ
5 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય ગાંધીનગર/દહેગામ સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય,પંચાયત રોડ, કુમારશાળા સામે, મુ.તા. દહેગામ, જી. ગાંધીનગર
6 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય મહિસાગર/બાલાસિનોર સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, કળીયા ઢાળ, સમરીમાતાના મંદિર પાસે, મુ.તા. બાલાસિનોર, જી. મહીસાગર
7 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય આણંદ/બોરસદ સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, સરદાર ચોક, જુની કોર્ટ રોડ, મુ.તા. બોરસદ, જી આણંદ
8 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય સાબરકાંઠા/ખેડબ્રહ્મા સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, કાશી વિશ્વનાથ મંદિર પાસે, મુ.તા. ખેડબ્રહ્મા, જી. સાબરકાંઠા
9 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય સાબરકાંઠા/વિજયનગર સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, હરણાવ કોલોની, છતરીયા પાસસે, મુ.તા. વિજયનગર, જી. સાબરકાંઠા
10 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય અરવલ્લી/ભિલોડા સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, કોટેજ હોસ્પિટલ સામે, ખાદી ગ્રામોદ્યોગની પાસે, તા. ભીલોડા, જી. અરવલ્લી
11 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય અરવલ્લી/માલપુર સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, ઓકટ્રય નાકા પાસે, મુ.તા. માલપુર, જી. અરવલ્લી
12 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય અરવલ્લી/મેઘરજ સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, મેઇન બજાર, મુ.તા. મેઘરજ, જી. અરવલ્લી
13 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય અરવલ્લી/બાયડ સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, પોસ્ટ ઓફિસની સામે, મુ.તા. બાયડ, જી. અરવલ્લી
14 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય સાબરકાંઠા/પ્રાંતિજ સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, ખોડીયાર કુવા, ખોડીયાર ચોક પાસે, મુ.તા. પ્રાંતિજ, જી. સાબરકાંઠા
15 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય ભાવનગર / પાલીતાણા સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, સિલ્વર જ્યુબીલી લાયબ્રેરી, માંડવી ચોક, પાલીતાણા
16 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય બોટાદ/ગઢડા સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, જાહેર રોડ, ગઢતા (સ્વામીના) જી. બોટાદ
17 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય અમરેલી/સાવરકુંડલા સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, નગર પાલીકા શોપીંગ સેન્ટર-ર, નાવલીચોક, મુ. સાવરકુંડલા, જી. અમરેલી
18 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય અમરેલી/બાબરા સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય,એસ.બી.એસ. પાસે, મુ. બાબતા, જી અમરેલી
19 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલ જુનાગઢ/જુનાગઢ સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, આઝાદચોક, જુનાગઢ
20 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય ગીરસોમનાથ/ઉના સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, એસ.ટી.બસ સ્ટેશન સામે, ડૉ. લાઠીવાળા ખાંચો, મુ. ઉના, જી. ગીરસોમનાથ
21 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય ગીરસોમનાથ/કોડીનાર સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય,ડૉક્ટર હાઉસ બેઝમેન્ટ, ઉના ઝાંપારોડ, કોડીનાર, જી. ગીરસોમનાથ
22 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય મહેસાણા/વિજાપુર સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, રામબાગ, રાધાકૃષ્ણ મંદિર, વિસનગરરોડ, તા.વિજાપુર
23 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય મહેસાણા/વડનગર સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, સનફલાવર શોપીંગની સામે, સ્ટેશન રોડ, વડનગર
24 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય મહેસાણા/કડી સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, ગંજ બજાર, નાગરીક બેંકની બાજુમાં, કડી.
25 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય પાટણ/સમી સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, મસ્જિદ પાસે, સમી.
26 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય પાટણ/વારાહી સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, ગાયત્રી સોસાયટી, વારાહી
27 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય પાટણ/સિધ્ધપુર સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, મંડી બજાર, સિધ્ધપુર
28 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય પાટણ / હારીજ સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, ભવાની રોડ, માણેકચોક, હારીજ
29 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય બનાસકાંઠા/વડગામ સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, રંગમંચના મકાનમાં, વડગામ, જી. બનાસકાંઠા
30 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય બનાસકાંઠા/શિહોરી સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, પોલીસ સ્ટેશનની સામે દેનાબેંકની ઉપર, સ્ટેશન રોડ, શિહોરી, જી. બનાસકાંઠા
31 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય બનાસકાંઠા/દાંતા સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, સ્ટેશન રોડ, દાંતા, જી. બનાસકાંઠા
32 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય બનાસકાંઠા/અમીરગઢ સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, આર. આર. વિદ્યાલય પાસે, તા. અમીરગઢ, જી. બનાસકાંઠા
33 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય બનાસકાંઠા/વાવ સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, ગ્રામિણ દેના બેંક સામે, વાવ, જી. બનાસકાંઠા
34 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય બનાસકાંઠા/ડીસા સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, લાયન્સ કલબના મકાનમાં, ડીસા, જી. બનાસકાંઠા
35 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય ગાંધીનગર/માણસા સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, ગાયત્રીનગર સોસાયટી, સપ્તેશ્વર રોડ, માણસા, જી. ગાંધીનગર
36 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય વડોદરા/ડભોઇ સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, તાલુકા સેવા સદનના મકાનમાં, ડભોઇ, જી.વડોરદા
37 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય વડોદરા/વાઘોડિયા સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, બજાર ચાર રસ્ત્ના, અનાજ માર્કેટ પાસે, વાઘોડીયા, જી. વડોદરા
38 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય છોટાઉદેપુર/પાવી-જેતપુર સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, મોટી બજારમાં, પાવી-જેતાપુર, જી. છોટાઉદેપુર
39 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય છોટાઉદેપુર/કવાંટ સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, બસ સ્ટેન્ડની સામે કવાંટ, જી. છોટાઉદેપુર
40 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય છોટાઉદેપુર/નસવાડી સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, જલારામ મંદિર પાસે, નસવાડી, જી. છોટાઉદેપુર
41 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય છોટાઉદેપુર/ભાટપુર સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.પો. ભાટપુર, તા. સંખેડા, જી. છોટાઉદેપુર
42 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય નર્મદા/કેવડીયા કોલોની સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, બંગાલ નં. 1 થી 3 ગાંધીમાર્ગ, મુ. કેવડીયા કોલોની, તા. નાદોદ જી. નર્મદા
43 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય નર્મદા/તિલકવાડા સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, બસ સ્ટેન્ડ પાછળ, તિલકવાડા, જી. નર્મદા
44 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય ભરૂચ/નેત્રંગ સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, જીન મોટી બજાર, તા. નેત્રંગ, જી. ભરૂચ
45 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય નર્મદા/દેડીયાપાડા સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, જુના બસ સ્ટેન્ડ પાસે, મામલતદાર સ્ટાફ કવાર્ટસ નં. 7, તા. દેડીયાપાડા, જી. નર્મદા
46 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય ભરૂચ/અંકલેશ્વર સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, અંશલેશ્વર હિન્દી ભવન ઇએનજીવાલ હાઇસ્કુલ, કંપાઉન્ડ, સ્ટેશન રોડ, જી. ભરૂચ
47 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય ભરૂચ/આમોદ સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, શેઠ કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળ, આમોદ ચાર રસ્તા, જી. ભરૂચ
48 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય ભરૂચ/વાલીયા સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, પંચાયતના જુના દવાખાનાના મકાનમાં, વાલીયા, જી. ભરૂચ
49 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય ભરૂચ/ઝઘડીયા સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, ઝઘડીયા સ્ટેશન રોડ, તા. ઝઘડીયા, જી. ભરૂચ
50 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય પંચમહાલ/ઘોઘંબા સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, ઘોઘંબા પ;ચાયતના મકાનમાં, મુ.પો. ઘોઘંબા, જી. પંચમહાલ
51 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય મહિસાગર/સંતરામપુર સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, સંતરામપુર મસ્જીદની સામે, બજારમાં, મુ.પો. સંતરામપુર, જી. મહિસાગર
52 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય દાહોદ/લીમખેડા સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, લીમખેડા ઘનશ્યામ મંદિરના મેડા ઉપર, મુ.પો. લીમખેડા, જી. દાહોદ
53 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય દાહોદ/દેવગઢ બારીઆ સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, ટાવર પાસે, મુ.તા. દેવગઢબારીઆ, જ. દાહોદ
54 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય દાહોદ/ઝાલોદ સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, સાર્વ. પુસ્તકાલય મંડળના મકાનમાં, ટાવર પાસે, બજારમાં, મુ.તા. ઝાલોદ, જી. દાહોદ
55 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય રાજકોટ/જસદણ સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, જસદણ જુના બસ સ્ટેન્ડની બાજુમાં, જસદણ, જી. રાજકોટ
56 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય મોરબી સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, બહુમાળી ભવન, સેવા સદન બ્લોક નંબર-4, લાલબાગ સામે, મોરબી.
57 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય મોરબી/વાંકાનેર સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, નવા બસ સ્ટેન્ડ પાસે, આરોગ્ય નગર, સચાણીયા સદન, વાંકાનેર, જી. મોરબી
58 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય દેવભુમી દ્વારકા/ખંભાળિયા સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, જેસાભાઇ ગોરીયાના મકાનમાં, શિવમ શ્રોફ, હજામ પાડો, જામખંભાળિયા, જી. દેવભુમી-દ્વારકા
59 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય દેવભુમી દ્વારકા/ઓખા સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, પોર્ટ કોલોની, ઓખા, જી. દેવભુમી-દ્વારકા
60 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય સુરેન્દ્રનગર/લખતર સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, અમદાવાદ હાઇવે, લખતર, જી. સુરૈન્દ્રનગર
61 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય સુરેન્દ્રનગર/ધ્રાંગધ્રા સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, ચરમાળીયા મેદાન સામે, તાલુકા પંચાયત કચેરી પાસે, ધ્રાંગધ્રા, જી. સુરેન્દ્રનગર
62 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય સુરેન્દ્રનગર/પાટડી સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, કોમર્શીયલ સેન્ટર, પાટડી, જી. સુરેન્દ્રનગર
63 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય સુરેન્દ્રનગર/ચોટીલા સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, મેઘાણી ભવનની સામે, પોલીસ લાઇન, ચોટીલા, જી. સુરેન્દ્રનગર
64 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય કચ્છ/ભચાઉ સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, ભચાઉ, જી. કચ્છ
65 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય કચ્છ/નલીયા સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, મેઇન રોડ, જયશ્રી લોજની બાજુમાં, નલીયા, તા. અબડાસા, જી. કચ્છ
66 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય કચ્છ/નખત્રાણા સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, એસ.ટી.સ્ટેન્ડ પાસે, નખત્રાણા, જી. કચ્છ
67 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય તાપી/મહુઆ સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, મહુવા વિધ્નેશ્વર મંદિરની બાજુમાં, બ્રાહ્મણ ફળીયું, મહુવા, જી. સુરત
68 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય ડાંગ/વધઇ સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, વધઇ સોનુભાઇના મકાનમાં, વધઇ, આહવા-ડાંગ
69 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય નવસારી / ચીખલી સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, સમરોલી સુથાર ફળિયું, રણછોડજી મંદિરની સામે, તા. ચીખલી, જી. નવસારી
70 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય તાપી /નિઝર સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, નિઝર પાણીની ટાંકી પાસે, તા. નિઝર, જી. તાપી
71 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય સુરત/કામરેજ સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, કામરેજ ગ્રામ પંચાયતના નવા મકાનમાં, મુ.પો. તા. કામરેજ, જી. સુરત
72 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય સુરત/ઓલપાડ સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, ઓલપાડ દેસાઇ વડ, બેંક ઓફ બરોડાની બાજુમાં, તા. ઓલપાડ, જી. સુરત
73 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય વલસાડ/ઉમરગામ સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, જી.આઇ.ડી.સી. કોલોની, બેંક ઓફ બરોડાની ઉપર- સોલસુંબા પી. 396 171 તા.ઉમરગામ, જી. વલસાડ
74 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય વલસાડ/કિલ્લાપારડી સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, પારસીવાડ બસ સ્ટેન્ડ પાસે, કિલ્લાપારડી જી. વલસાડ
75 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય તાપી/ઉચ્છલ સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, તા. ઉચ્છલ, જી. તાપી
76 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય સુરત/માંડવી સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, જશુમતીબેન રમણલાલ મેરાઇના મકાનમાં, અંબાજી રોડ, માંડવી, જી. સુરત
77 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય વલસાડ/ધરમપુર સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, ધરમપુર તાલુકા સેવા સદનમાં, બીજો માળ, તા. ધરમપુર, જી. વલસાડ
78 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય નવસારી/વાંસદા સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, જુની મામલતદાર કચેરીના મકાનમાં, તા. વાંસદા, જી. નવસારી
79 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય નવસારી/ખેરગામ સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, ખેરગામ, મામલતદાર ભવન, પ્રથમ માળ, તા. ખેરગામ, જી. નવસારી
80 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય સુરત/તરસાડી સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, કોસંબા ભાઇલાલભાઇની વાડી, તરસાડી, તા. કોસંબા, જી. સુરત
81 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય સુરત/પલસાણા સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, પલસાણા પોસ્ટ ઓફિસની બાજુમાં, મુ.પો. તા. પલસાણા જી. સુરત
82 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય સુરત/બારડોલી સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, બારડોલી, સાંઇ હોસ્પિટલની બાજુમાં, સાંઇચોક, તા.બારડોલી, જી. સુરત
83 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય તાપી/વાલોડ સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, વાલોડ મહિલા ગૃહ ઉદ્યોગ લિજ્જત પાપડની સામે, તા. વાલોડ, જી. તાપી
84 સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય સુરત/ઉમરપાડા સરકારી તાલુકા પુસ્તકાલય, વનરાજ હાઇસ્કુલના કંપાઉન્ડમાં, તા. ઉમરપાડા જી. સુરત
અનુદાનિત પુસ્તકાલયોની યાદી
અ.નં. અનુદાનિત ગ્રંથાલયો સંખ્યા મળવાપાત્ર નિભાવ અનુદાન
1 શહેર ગ્રંથાલય 52 1,00,000/-
2 અંધજન ગ્રંથાલય 12 1,00,000/-
3 શહેર શાખા ગ્રંથાલય 74 50,000/-
4 નગરકક્ષા-1 ગ્રંથાલય 87 35,000/-
5 નગરકક્ષા-ર ગ્રંથાલય 231 30,000/-
6 મહિલા ગ્રંથાલય 90 20,000/-
7 બાળ – ગ્રંથાલય 70 20,000/-
8 ગ્રામ - ગ્રંથાલય 2598 10,000/-
સરકારી પુસ્તકાલયોની યાદી
અ.નં. સરકારી ગ્રંથાલયો સંખ્યા
1 રાજ્ય મધ્યસ્થ ગ્રંથાલયો, ગાંધીનગર, વડોદરા 02
2 રાજ્ય કેન્દ્રિય અનામત ગ્રંથ ભંડાર મહેસાણા 01
3 સ્ટેટ આર્ટ ગ્રંથાલય, અમદાવાદ 01
4 જિલ્લા ગ્રંથાલયો 26
5 તાલુકા ગ્રંથાલયો 84
6 મહિલા ગ્રંથાલયો 02
7 સ્વર્ણિમ ગ્રંથાલયો 32
8 ગ્રામ ગ્રંથાલય સહ સાંસ્કૃતિક કેન્દ્રો 142
9 ફરતા પુસ્તકાલયો 08
10 કુલ 298
સ્વર્ણિમ સરકાર પુસ્તકાલયોની યાદી
અ.નં. જિલ્લો નામ સરનામું
1 મહેસાણા સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. બહુચરાજી સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. બહુચરાજી, જી. મહેસાણા
2 બનાસકાંઠા સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. દાંતીવાડા સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. દાંતીવાડા, જી. બનાસકાંઠા
3 બનાસકાંઠા સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. ભાભર સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. ભાભર, જી. બનાસકાંઠા
4 પંચમહાલ સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. મોરવાહડફ સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. મોરવાહડત, જી. પંચમહાલ
5 મહિસાગર સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. કડાણા સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, પ્રાથમિક શાળાના મકાનમાં, મુ.તા. કડાણા, જી. મહિસાગર
6 મહિસાગર સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. વિરપુર સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. વિરપુર, જી. મહિસાગર
7 મહિસાગર સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા.ખાનપુર સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, ગ્રામ પંચાયત બાકોરના મકાનમાં, મુ. બાકોર, તા. ખાનપુર
8 ભરૂચ સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. વાગરા સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, બરોડા ગ્રામીણ બેંકની બાજુમાં
9 દાહોદ સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. ફતેપુરા સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, ફતેપુરા ગ્રામપંચાયત કચેરીના જુના મકાનમાં, મુ.તા. ફતેપુરા
10 દાહોદ સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. ધાનપુર સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. ધાનપુર, જી. દાહોદ
11 નર્મદા સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. સાગબારા સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા.મામલતાદર કવાર્ટસમાં મુ.તા. સાગબારા
12 રાજકોટ સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. લોધિકા સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, કોમ્યુનિટી હોલ, ચાંદની નાકા રોડ, મુ. પો. લોધીકા, પીન 360035
13 રાજકોટ સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. કોટડા સાંગાણી સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, તાલુકા કન્યાશાળાના ગ્રાઉન્ડમાં, બસ સ્ટેન્ડ પાસે, મુ.પો. તા. કોટડા સાંગાણી, પીન 360030
14 રાજકોટ સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. પડધરી સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, પ્રાથમિક શાળા, બી.આર.સી. ભવન, મુ.તા. પડધરી
15 મોરબી સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. માળીયામીયાંણા સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, કન્યાશાળાના મકાનમાં, મુ.તા. માળીયામીયાણા, પીન 360035
16 મોરબી સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. ટંકારા સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, શ્રીમહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતી સ્મારક ટ્રસ્ટના આશ્રમમાં, મુ.તા. ટંકારા, પીન 363650
17 સુરેન્દ્રનગર સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. મૂળી સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, ગ્રામ પંચાયતની બાજુમાં, મુ.તા. મૂળી, પીન 363510
18 સુરેન્દ્રનગર સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. ચૂડા સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, ગ્રામ પંચાયત, બસ સ્ટેન્ડ પાસે,સ મુ.તા. તા ચુડા, સાંગાણી પીન 363410
19 જામનગર સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. ધ્રોલ સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, તાલુકા શાળા નં. 1, તાલુકા પંચાયત સામે, મુ.તા. તા. ધ્રોલ, પીન – 361210
20 જામનગર સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. જોડીયા સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, ગ્રામ પંચાયતની બાજુમાં, બસ સ્ટેન્ડ રોડ, મુ.પો. તા. જોડીયા , પીન – 361250
21 જામનગર સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. લાલપુર સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, પોલીસ ચોકીની બાજુમાં, મુ.તા. લાલપુર, પીન – 361170
22 કચ્છ ભુજ સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. રાપર સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, નગર પાલિકા કચેરીની ઉપર, મુ.તા. રાપર
23 કચ્છ ભુજ સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. દયાપર, તા. લખપત સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, ગ્રામ પંચાયત કચેરીના મકાનમાં, મુ.તા. દયાપર, તા. લખપત
24 બોટાદ સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. બરવાળા સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, નગર પાલિકાની કચેરીના કમ્પાઉન્ડમાં, મુ.તા. બરવાળા, જી. બોટાદ
25 વલસાડ સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. કપરાડા સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, સ્ટેટ બેંકની બાજુમાં, મુ.તા. કપરાડા
26 ભાવનગર સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. ઘોઘા સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, ઘોઘા ઇગ્લીશ સ્કુલના મકાનમાં, મુ.તા. ઘોઘા
27 ભાવનગર સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. વલ્લભીપુર સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, માનસ કન્યા વિદ્યાલયના મકાનમાં, સીતારામ નગર, મુ.પા. વલ્લભીપુર
28 ભાવનગર સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. ગારીયાધાર સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, એમ..ડી. પટેલ હાઇસ્કુલના મકાનમાં, જી.ઇ.બી. સામે, ઢસા રોડ, મુ.તા. ગારીયાધાર
29 જુનાગઢ સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. ભેંસાણ સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, નગર પાલિકાના મકાનમાં, કન્યા વિનય મંદિર સામે, ગાંધી ચોક, અ માણાવદર
30 જુનાગઢ સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. માણાવદર સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, નગર પાલિકાના મકાનમાં, કન્યા વિનય મંદિર સામે, ગાંધી ચોક, મુ.તા. માણાવદર
31 ગીર સોમનાથ સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. સૂત્રાપાડા સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, નગર પાલિકાના મકાનમાં, મુ.તા. સૂત્રાપાડા
32 ખેડા સરકાર માન્ય તાલુકા પુસ્તકાલય, મુ.તા. કઠલાલ સ્વર્ણિમ સરકાર માન્ય સાર્વજનિક તાલુકા પુસ્તકાલય, નગર પાલિકાના મકાનમાં, મુ.તા. કઠલાલ
top