યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | નિયામકશ્રી, ગ્રંથાલય : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | નિયામકશ્રી, ગ્રંથાલય : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

યોજનાઓ વિગતવાર

રાષ્ટ્રીય ગ્રંથ સપ્તાહની ઉજવણી

તા. ૧૪ થી ૨૦ નવેમ્બર દરમિયાન દેશભરમાં ગ્રંથ સપ્તાહની ઉજવણી કરવામાં આવે છે તે દરમિયાન રાજયનાં જાહેર ગ્રંથાલયોમાં વિવિધ કાર્યક્રમો ધ્વારા ગ્રંથાલય વિસ્તરણ પ્રવતિઓ કરવામાં આવે છે. જેમાં વાચકોને ગ્રંથાલય સંસ્કાર, શિષ્ટ વાંચન સ્પર્ધા, પુસ્તક પ્રદર્શન, ચિત્ર સ્પર્ધા, લેખક મિલન વગેરેકાર્યક્રમોનું આયોજન કરાય છે.

top